Privacybeleid


1. Algemene voorwaarden en Verwerkingsverantwoordelijke

1.1 In dit privacybeleid inzake de verwerking van persoonsgegevens (“Privacybeleid van Contour Design”) wordt uiteengezet hoe Contour Design Nordic A/S (“Contour Design”, “wij”, “we”, “ons” en “onze”) gegevens over jou verzamelt en verwerkt.

1.2 Het Privacybeleid van Contour Design is van toepassing op persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij verzamelen via www.contourdesign.nl (“de Website”).

1.3 De Verwerkingsverantwoordelijke voor de Website is Contour Design (zie artikel 7 voor contactgegevens).

2. Categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen, doel en juridische grondslag

2.1 Als je de Website bezoekt, verzamelen we gegevens over jou en over jouw gebruik van de Website, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, meedoet aan prijsvragen enz. We verzamelen ook cookies. Hieronder lees je meer over de veranderingen.

2.2 Zaken op zicht
2.2.1 Als je zaken op zicht aanvraagt, registreren we jouw naam, de naam van jouw bedrijf, jouw emailadres, jouw telefoonnummer, informatie over de zaken die je op zicht hebt en gegevens over het IP-adres vanwaar je jouw bestelling hebt geplaatst. Het doel is het leveren van de producten die je op zicht hebt aangevraagd en het anderszins nakomen van onze verplichtingen ingevolge onze overeenkomst met jou, jouw aanvraag van zaken op zicht uit te voeren of die door te geven aan de desbetreffende dealer die de zaken op zicht moet leveren. De juridische grondslag voor de verwerking is derhalve onze overeenkomst met jou.

2.3 Nieuwsbrief
2.3.1 Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, verzamelen wij op basis van jouw toestemming gegevens over je naam en emailadres. Het doel is om je aanbiedingen, gerichte marketing, informatie en service-emails te doen toekomen. Op basis van jouw gegevens en eventuele cookies kunnen we een profiel van je aanmaken met als doel het verhandelen van producten enz. waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. De juridische grondslag is jouw toestemming.

2.4 Contact via internet, met inbegrip van het contact- en ondersteuningsformulier op de Website
2.4.1 Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld in verband met een bestelling, vraag of klacht, verwerken we jouw identificatiegegevens, zoals jouw naam, emailadres en andere persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt. Het doel is het bieden van klantenservice, het beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten enz. De juridische grondslag kan/kunnen de overeenkomst met jou als klant zijn, het rechtmatige belang dat wij erbij hebben onszelf te verweren tegen rechtsvorderingen en/of juridische verplichtingen. Als je via de Website contact met ons hebt opgenomen en bij die gelegenheid gezondheidsgegevens hebt verstrekt, dan is het verwerken van die gegevens gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Je mag jouw toestemming op ieder moment intrekken.

2.5 Mediaportaal voor dealers en klantgegevens
2.5.1 Als dealer kun je toegang krijgen tot ons mediaportaal SharePoint. In verband hiermee zullen we jouw emailadres verwerken. Het doel van die verwerking is het gebruiken van jouw emailadres om je toegang te geven tot het mediaportaal, zodat je toegang hebt tot marketingmateriaal. De juridische grondslag is de overeenkomst met jou als dealer of, als je bij de dealer in dienst bent, het rechtmatige belang dat Contour Design erbij heeft dat jij, namens de dealer, voor werkdoeleinden toegang hebt tot het marketingmateriaal.

2.5.2 In verband met het plaatsen van bestellingen verwerken wij gegevens over de contactpersonen van onze klanten. Deze gegevens zijn meestal de naam, het adres van het bedrijf, het telefoonnummer en het emailadres. Het doel van de verwerking is het afhandelen van bestellingen die door onze klanten zijn geplaatst en het leveren van de bestelde producten goederen aan de winkel van de klant. De juridische grondslag is het rechtmatige belang van Contour Design en de klant bij de verkoop/inkoop en naleving van wettelijke eisen.

2.6 Gebruikersbeoordelingen via een formulier op de Website
2.6.1 Als je een gebruiker bent van een van onze producten, kun je een gebruikersbeoordeling op de Website plaatsen. In verband hiermee zullen we jouw naam, jouw functie, de naam van jouw bedrijf (optionele gegevens), jouw emailadres, gegevens over de productnaam en eventuele andere gegevens verzamelen die je mogelijk over jezelf verstrekt in samenhang met een beschrijving van jouw ervaring met ons product (met inbegrip van eventuele gezondheidsgegevens die je in jouw gebruikersbeoordeling hebt verstrekt). Het doel van de verwerking is het publiceren van jouw gebruikersbeoordeling op de Website voor marketingdoeleinden. De juridische grondslag is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken.

3. Bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen

3.1 We zijn ons bewust van de bijzondere noodzaak om persoonsgegevens met betrekking tot kinderen te beschermen.

3.2 We verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens over kinderen jonger dan 13 jaar, tenzij we daartoe toestemming hebben gekregen van de verzorgende ouder of voogd van het kind. Als je van mening bent dat wij persoonsgegevens hebben verzameld over kinderen jonger dan 13 jaar, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen opdat wij die gegevens kunnen verwijderen.

4. Op deze website wordt ook gebruikgemaakt van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid.

5. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

5.1 Onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken
Wij geven jouw persoonsgegevens door als dat nodig is om je producten te kunnen leveren, bijvoorbeeld wanneer we je zaken op zicht sturen, waarbij de dichtstbijzijnde dealer (of de dealer van jouw keuze) de zaken op zicht zal leveren en contact met je zal opnemen om afspraken te maken over de gratis proefperiode. In dat geval kunnen jouw naam, emailadres, telefoonnummer en speciale voorkeuren met betrekking tot de levering worden doorgegeven aan de dealer of een of meer transporteurs die de fysieke levering van de goederen uitvoert/uitvoeren. Als de zaken op zicht worden verstrekt door Contour Design en je besluit het product te kopen, dan zullen we jouw persoonsgegevens doorgeven aan de dichtstbijzijnde dealer (of de dealer van jouw keuze), die vervolgens de koopovereenkomst met jou zal sluiten en je daarna de factuur zal sturen. In verband met het gebruik van het contactformulier, het ondersteuningsformulier, aanvragen van zaken op zicht en het formulier voor gebruikersbeoordelingen, worden de desbetreffende formulieren ten behoeve van de beantwoording van jouw vraag doorgestuurd naar andere entiteiten binnen de Contour Design Group en lokale zakenpartners (distributeurs).

5.2 Verwerkers van persoonsgegevens
5.2.1 We geven persoonsgegevens door aan verwerkers van persoonsgegevens die uitsluitend namens ons persoonsgegevens verwerken en die gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken. We hebben met alle verwerkers van persoonsgegevens overeenkomsten gesloten en hebben bewerkstelligd dat zij gehouden zijn aan de geheimhoudingsplicht.
5.2.2 Verwerkers van persoonsgegevens kunnen gevestigd zijn in de EU/EER of in andere landen, mits we kunnen garanderen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens voldoende veilig verloopt. We maken gebruik van verwerkers van persoonsgegevens voor, onder andere, de technische werking en verbetering van de Website, de verspreiding van nieuwsbrieven en gerichte marketing, met inbegrip van retargeting. Sommige van deze verwerkers van persoonsgegevens zijn gevestigd in de VS (Google, Facebook, LinkedIn en Mailchimp). De vereiste waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS worden geboden door hun certificering volgens het EU-U.S. Privacy Shield.

6. Jouw rechten als betrokkene

6.1 Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens.
6.1.1 Je hebt het recht om op ieder moment geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens we over jou verwerken, uit welke bron ze afkomstig zijn, waarvoor we ze gebruiken enz. Je mag vragen om een kopie van deze persoonsgegevens. De inzage is mogelijk beperkt in verband met de rechten van andere betrokkenen, handelsgeheimen en/of intellectuele eigendomsrechten.
6.1.2 In sommige gevallen heb je mogelijk ook recht op een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens of mag je de persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming of een overeenkomst (de zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid).

6.2 Je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen.
6.2.1 Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die we over jou verzamelen onjuist zijn, heb je het recht deze te laten corrigeren.
6.2.2 In sommige situaties zijn we verplicht om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je jouw toestemming intrekt. Als je vindt dat jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben, kun je vragen deze te verwijderen. Je kunt ook contact met ons opnemen als je vindt dat jouw persoonsgegevens worden verzameld in strijd met de Deense wetgeving of andere juridische verplichtingen.
6.2.3 Als je contact met ons opneemt om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen, zullen we nagaan of jouw verzoek gegrond is en zullen we, als dat zo is, jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk corrigeren of verwijderen.

6.3 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
6.3.1 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Als jouw bezwaar gegrond is, zullen we erop toezien dat de verwerking van jouw persoonsgegevens stopt.

6.4 Recht om jouw toestemming in te trekken.
6.4.1 Je hebt het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, op ieder moment in te trekken. Als je jouw toestemming wilt intrekken, neem dan per email contact met ons op via privacy@contour-design.com.

6.5 Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?
6.5.1 Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

6.6 Bezwaar
6.6.1 Als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, kun je daartoe ook contact opnemen met de Deense privacy toezichthouder (Datatilsynet), Borgergade 28, 5th floor, 1300 Kopenhagen K, Denemarken. Je kunt per email een klacht indienen via dt@datatilsynet.dk of telefonisch via +45 33 19 32 00. Of neem contact op Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2509 AJ Den Haag – www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

7. Contactgegevens

7.1 Neem contact met ons op als je vragen hebt of jouw rechten wilt uitoefenen.

Contour Design Nordic A/S
Borupvang 5B, st.tv.
2750 Ballerup
Denemarken

Tel.: +45 7027 0227
Email: privacy@contour-design.com

8. Verwijdering van persoonsgegevens

8.1 Gegevens die door middel van cookies enz. zijn verzameld, zullen verwijderd worden zoals uiteengezet in artikel 4 hierboven.

8.2 Als je jouw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief intrekt, zullen we uw afmelding registreren en zul je geen verdere mededelingen meer van ons ontvangen. We zullen gegevens over jouw afmelding bewaren zolang de wet dergelijke bewijsstukken dat voorschrijft.

8.3 Gegevens die zijn verzameld in verband met jouw aankopen via de Website, zullen in overeenstemming met de Deense Boekhoudwet gedurende vijf jaar tot het einde van een boekjaar worden bewaard.

8.4 Gegevens die verzameld zijn in verband met het via de Website bestellen van zaken op zicht zullen gedurende twaalf maanden worden bewaard.

8.5 Gegevens die verzameld zijn in verband met contact via het contactformulier op de Website en/of per e-mail via info@contour-design.com zullen gedurende zes maanden bewaard worden. Gezondheidsgegevens die je eventueel via het contactformulier heeft verstrekt, zullen eerder worden verwijderd als je jouw toestemming hiervoor intrekt.

8.6 Gegevens die verzameld zijn in verband met contact via het ondersteuningsformulier op de Website en/of per e-mail via info@contour-design.com zullen gedurende drie jaar bewaard worden. Gezondheidsgegevens die je eventueel via het contactformulier hebt verstrekt, zullen eerder worden verwijderd als je jouw toestemming hiervoor intrekt.

8.7 Gegevens die verzameld zijn in verband met het gebruik van ons mediaportaal voor dealers SharePoint zullen bewaard blijven tot je geen dealer meer bent, of, als u bij de dealer in dienst bent, tot de dealer ons laat weten dat je geen toegang meer kunt hebben tot het mediaportaal voor werkdoeleinden.

8.8 Gegevens die verzameld zijn in verband met het plaatsen door jou van een gebruikersbeoordeling, zullen, als ze niet al eerder verwijderd zijn, worden bewaard tot het product uit de handel wordt genomen. De gebruikersbeoordeling zal worden verwijderd voordat het product uit de handel wordt genomen als je jouw toestemming voor de verwerking intrekt.

9. Beveiliging

9.1 We hebben uiteraard technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk of door onwettig gedrag worden verwijderd, bekendgemaakt of kwijtgeraakt, ter kennis komen van derden, worden misbruikt of anderszins worden verwerkt op een manier die strijdig is met de toepasselijke wetgeving.

9.2 Alleen werknemers die werkelijk inzage in jouw persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, zal inzage gegeven worden in jouw persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

10.1 We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op ieder moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen op onze Website zullen wij met inachtneming van een passende kennisgevingstermijn bekendmaken.

10.2 Het Privacybeleid zoals dat van tijd tot tijd van kracht en in werking is, is beschikbaar op de Website.

[Versie 1 – 28 juni 2018]

Wees een van de eersten die nieuws van ons ontvangt

Ergonomie, producten, tips en adviezen